Obrázek - Městský úřad

Ze zasedání zastupitelstva města 21. února 2022

Ve druhé polovině února proběhlo na městském úřadu jednání zastupitelstva města. Mezi nejdůležitější body patřila bezesporu Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2021. Celkové příjmy po konsolidaci činily 155 739 662 Kč a celkové výdaje po konsolidaci 182 774 416 Kč. „Minulý rok jsme skončili s přebytkem 60 mil. Kč, což je dobrý výsledek,“ zhodnotil starosta Martin Kadrnožka.

Důležitým bodem bylo schválení poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti pro rok 2022. Ty byly na konci ledna projednány Komisí pro sport a Komisí pro kulturu. Na podporu pravidelné sportovní a zájmové činnosti bylo poskytnuto 560 000 Kč, na jednorázové akce pro děti a veřejnost 140 000 Kč a na údržbu a modernizaci sportovišť 200 000 Kč. Město mimo jiné finančně podporuje i aktivity trenérů.

Místostarosta Petr Znamenáček seznámil přítomné se situací ohledně odpočívky na plánované D3 Dunávice. Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, bylo odesláno vyjádření k dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „D3 – Odpočívka Dunávice“. Věc byla projednávána mimo jiné s Mikroregionem Týnecko a bylo podáno 7 zásadních připomínek. S Komisí pro rozvoj města je naplánováno jednání na Ministerstvu životního prostředí k získání dalších informací.

Živou diskuzi rozproudil starosta ohledně plánované výstavby vodovodů a kanalizací v místních částech. Je připravená stavba rekonstrukce čistírny odpadních vod Týnec a vodovod a kanalizace v Krusičanech. Dále jsme připraveni na stavbu vodovodu v Peceradech a Zbořeném Kostelci. Projektuje se stavba vodovodu a kanalizace v Čakovicích. Vzhledem k vysokým cenám stavby bude nezbytné realizovat výstavbu na etapy dle finančních možností města. S financováním by měly pomoci dotace, ale podmínky pro jejich poskytnutí dosud nejsou zveřejněny. Přesto - i po získání očekávaných dotací nebudou finance města na dofinancování stavby stačit. Po zpřesnění dalších informací o možnostech financování se o projektech vodovodů a kanalizací bude jednat na dalších zastupitelstvech.

V rámci bodu "návrhy a připomínky občanů" byla nejdiskutovanějším tématem developerská aktivita výstavby domů v Čakovicích. Městu nebyl ze strany developera dosud předložen k vyjádření žádný projekt. I na základě podnětů veřejnosti bylo s developerem dohodnuto jednání o jeho záměrech v lokalitě a požadavcích města na tuto výstavbu.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru