Usnesení ZM č. 14 - 12.12.2016

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 12. 12. 2016 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2016/14/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2016/14/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: František Kašpárek, Ing. Milena Povolná, CSc., Zbyněk Bartl


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2016/14/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Vlastimil Vanžura


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2016/14/4

Zastupitelstvo schvaluje uzavření nové Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej části pozemků parc. č. 1094/1 a 1094/5 v k. ú. Pecerady za 15 Kč/m2 bez DPH + náklady s převodem spojené (geometrický plán, kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí). Platnost smlouvy do 31. 12. 2018.


Usnesení č. ZM2016/14/5

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2007/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic za cenu 150 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené (geometrický plán, kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí). Žadatel ustoupí o 0,5 m s tarasem pro rozšíření komunikace.


Usnesení č. ZM2016/14/6

Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemků parc. č. 613/24 o výměře 1295 m2, parc. 613/26 o výměře 382 m2, parc. č. 601/2 o výměře 749 m2 vše v k. ú. Krusičany.


Usnesení č. ZM2016/14/7

Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 103/1 a parc. č. 3763/4 v k. ú. Krusičany o celkové výměře cca 150 m2 podél nemovitosti č.p. 40. Cca 46 m2 za cenu 15 Kč/m2 (skála), zbývající části pozemku za 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené (geometrický plán, kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí).


Usnesení č. ZM2016/14/8

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3116/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, na kterém má žadatel postavenou garáž, za odhadní cenu, nejméně však 300 Kč/m2 + náklady s převodem spojené (odhad, geometrický plán, kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí).


Usnesení č. ZM2016/14/9

 1. Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc. č. 925/2 o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. 925/1 o výměře cca 17 m2 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou.
 2. Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 925/2 o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. 925/1 o výměře cca 17 m2 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou za účelem stavby dvougaráže za minimální nabídnutou cenu 1000 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené (geometrický plán, kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí). Prodej pozemků vítězi výběrového řízení bude projednán v zastupitelstvu.

Usnesení č. ZM2016/14/10

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru a to podílu na pozemku parc. č. 3114/1 o velikosti 1/400 v k. ú. Týnec nad Sázavou - komunikace Hlinka II.


Usnesení č. ZM2016/14/11

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3107/20 v k. ú. Týnec nad Sázavou, na které je umístěna trafo stanice na Hlinkách, za cenu 2 000 Kč/m2, minimálně 20 000 Kč + náklady s převodem spojené (geometrický plán, kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí).


Usnesení č. ZM2016/14/12

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6020485 na pozemku parc. č. 4281 v k. ú. Týnec nad Sázavou mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a Městem Týnec nad Sázavou.


Usnesení č. ZM2016/14/13

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-6000438 na pozemcích parc. č. 3069/28 a 3069/29 v k. ú. Týnec nad Sázavou mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a Městem Týnec nad Sázavou.


Usnesení č. ZM2016/14/14

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6006756/VB/1 na pozemku parc. č. 2982/29 v k. ú. Týnec nad Sázavou mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a Městem Týnec nad Sázavou.


Usnesení č. ZM2016/14/15

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2016/186/BN/00066001/ZO/BS uzavřené mezi Středočeským krajem zastoupeným krajskou správou a údržbou silnic a Městem Týnec nad Sázavou.


Usnesení č. ZM2016/14/16

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 4682 o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. st. 919/28 s rampou o výměře 65 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást sídliště) za minimální nabídnutou cenu 500 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené (kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí).


Usnesení č. ZM2016/14/17

Zastupitelstvo schvaluje koupi sportovních kabin u fotbalového hřiště - stavby bez čp/če na pozemku parc. č. st. 2059, 1635 a 1636 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou za cenu 500 000 Kč.


Usnesení č. ZM2016/14/18

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu „Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou II/106 x III/10513“ na pozemcích parc. č. 3811/6, 3811/9, 3817/2, 3845/3, 3027/3, 3027/22 a 3027/23 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou uzavřené mezi Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Městem Týnec nad Sázavou.


5. Územní plán - změna č. 2

Usnesení č. ZM2016/14/19

Zastupitelstvo projednalo žádosti uvedené v příloze č. 1 - části A pod čísly 1 - 65 uplatněné na pořízení změny územního plánu Týnec nad Sázavou a podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona rozhodlo takto:

 1. Souhlasí s pořízením změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou v bodech 1, 5 (+ 15 totožný), 6 (+29, 30 totožné), 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 (+20, 21 totožné), 19, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 41, 46, 54, 56, 57, 62, 64 a 65 a podmiňuje začlenění požadavku navrhovatele částečnou úhradou svého podílu nákladů na její zpracování z důvodu, že tato změna je vyvolána výhradní potřebou navrhovatele.
 2. Nesouhlasí s pořízením změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou v bodech, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 23, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61 a 63.
 3. Souhlasí s pořízením změny územního plánu v bodech 66 - 98 navrženými z vlastního podnětu města.

Usnesení č. ZM2016/14/20

Zastupitelstvo ruší usnesení č. ZM2016/14/19.


Usnesení č. ZM2016/14/21

Zastupitelstvo projednalo žádosti uvedené v příloze č. 1 - části A pod čísly 1 - 65 uplatněné na pořízení změny územního plánu Týnec nad Sázavou a podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona rozhodlo takto:

 1. Souhlasí s pořízením změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou v bodech 1, 3, 5 (+ 15 totožný), 6 (+29, 30 totožné), 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 31, 32, 33, 54, 57, 58, 62, 63 a podmiňuje začlenění požadavku navrhovatele částečnou úhradou svého podílu nákladů na její zpracování z důvodu, že tato změna je vyvolána výhradní potřebou navrhovatele.
 2. Nesouhlasí s pořízením změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou v bodech, 2, 4, 7, 8, 12, 18 (+20, 21 totožné), 19, 22, 23, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 64 a 65.
 3. Souhlasí s pořízením změny územního plánu v bodech 66 - 98 navrženými z vlastního podnětu města.

6.V. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2016

Usnesení č. ZM2016/14/22

Zastupitelstvo schvaluje V. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2016.


7. Rozpočet města pro rok 2017

Usnesení č. ZM2016/14/23

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled města pro období 2017-2020 a rozpočet pro rok 2017. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.


Usnesení č. ZM2016/14/24

Zastupitelstvo stanovuje:

 1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
  1. rozpočtová opatření, která nebudou zásadně měnit strukturu a závazné ukazatele rozpočtu
  2. rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
  3. rozpočtové zapojení neplánovaných nedaňových příjmů (např. pokut, poplatky…)
  4. provedení rozpočtové změny pro období od posledního jednání zastupitelstva v roce 2016 do 31. 12. 2016
  5. přesuny v běžných výdajích mezi paragrafy do výše 100.000 Kč včetně (jednotlivý přesun), maximálně však v celkové roční výši do 600.000 Kč včetně
  6. do 300.000 Kč ročně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
  7. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
 2. Usnesení rady města o rozpočtových opatření musí obsahovat číslování a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána zastupitelům e-mailem.

8. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (odpad)

Usnesení č. ZM2016/14/25

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


9. Financování stavby školy - přijetí dotace od obcí Bukovany a Chářovice

Usnesení č. ZM2016/14/26

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s obcí Bukovany a s obcí Chářovice. Dotace je městu Týnec nad Sázavou poskytována za účelem spolufinancování přístavby Základní školy Týnec nad Sázavou. Výše dotace poskytnuté obcí Bukovany je 1.119.602 Kč, výše dotace poskytnuté obcí Chářovice je 366.415 Kč.


10. Odpuštění pohledávky a splátkový kalendář

Usnesení č. ZM2016/14/27

Zastupitelstvo rozhoduje o odpuštění zákonného příslušenství z dlužné částky převyšující 51.000 Kč, které má za dlužníkem F. S., narozeným 14. 04. 1965, bytem Benešovská čp. 13, 257 41 Týnec nad Sázavou. Město rozhoduje o ukončení vymáhání pohledávky formou exekuce nařízené usnesením Okresního soudu v Benešově pod č.j. 7Nc 4437/2006 ze dne 12. 12. 2006. Město bude úhradu příslušenství 51.000 Kč řešit formou splátkového kalendáře s výší měsíční splátky 1.000 Kč.


11. Sociální služby - poskytnutí dotací, smlouva o poskytování služeb

Usnesení č. ZM2016/14/28

 1. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro Pečovatelskou službu okresu Benešov ve výši 830.000 Kč na zajištění sociálních služeb pro obyvatele města Týnec nad Sázavou.
 2. Zastupitelstvo schvaluje přistoupení Města Týnec nad Sázavou ke Smlouvě o poskytování služby obecného hospodářského zájmu, a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby číslo S 14897/SOC/2016 uzavřené mezi Středočeským krajem a Pečovatelskou službou okresu Benešov.

Usnesení č. ZM2016/14/29

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro RUAH o.p.s. ve výši 75.000 Kč na zajištění sociálního poradenství v Týnci nad Sázavou


12. Poskytnutí dotací pro Posázaví o.p.s., Myslivecký spolek Háj Pecerady

Usnesení č. ZM2016/14/30

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 Kč/obyvatele společnosti Posázaví o.p.s. na činnost společnosti v roce 2017. Celková výše dotace je 279 400 Kč.


Usnesení č. ZM2016/14/31

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Háj Pecerady ve výši 400.000 Kč na stavební úpravy spolkové chaty.


13. Odměny a dary pro členy komisí a výborů, zastupitele a neuvolněné členy rady

Usnesení č. ZM2016/14/32

 1. Zastupitelstvo schvaluje návrh na odměny pro komise a výbory za rok 2016. Celková výše 62 100 Kč (hrubého).
 2. Zastupitelstvo schvaluje návrh na poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům rady za rok 2016 každému ve výši 20 000 Kč. Celková výše 60 000 Kč (hrubého).

14. Dotační titul č. 4 - Podpora výstavby nových studní

Usnesení č. ZM2016/14/33

Zastupitelstvo schvaluje Dotační program č. 4 - Podpora výstavby nových studen.


15. Zpráva Finančního a Kontrolního výboru

Usnesení č. ZM2016/14/34

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Finančního a Kontrolního výboru.


V Týnci nad Sázavou 14. 12. 2016


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru