Usnesení ZM č. 13 - 19.9.2016

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 19. 9. 2016 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2016/13/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2016/13/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Ing. Milena Povolná CSc., Jan Krejčí, Zbyněk Bartl


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2016/13/3 Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Mgr. Hana Váňová, Zbyněk Peša

4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2016/13/4

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3006/76 o výměře 22 m2 za cenu 300 Kč/m2 + náklady s převodem spojené.


Usnesení č. ZM2016/13/5

  1. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. st. 355/2 o výměře 356 m2 a parc. č. 1000/6 o výměře 46 m2 za cenu 77 770 Kč + náklady s převodem spojené.
  2. Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc. č. 772/15 o výměře 67 m2 v k. ú. Krusičany.

Usnesení č. ZM2016/13/6

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 4126/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou pod trafostanicí za cenu 20 000 Kč bez DPH + náklady s převodem spojené.


Usnesení č. ZM2016/13/7

Zastupitelstvo schvaluje majetkové vypořádání směnou pozemků parc. č. st. 925/24 o výměře 21 m2 ve vlastnictví města Týnec nad Sázavou a pozemku parc. č. st. 925/2 o výměře 21 m2 ve vlastnictví manželů Rybáčkových vše v k. ú. Týnec nad Sázavou.


Usnesení č. ZM2016/13/8

Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 3006/10 o výměře 182 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou.


Usnesení č. ZM2016/13/9

Zastupitelstvo schvaluje koupi části pozemků parc. č. 3847/13 a 3847/12 v k. ú. Týnec nad Sázavou o celkové výměře 2257 m2 od Českých drah, a. s. za navrhovanou cenu 635 000 Kč.


Usnesení č. ZM2016/13/10

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 16/48/BN/ZOU/BS uzavřenou mezi Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (budoucí povinný) a Městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný). Smlouva se týká práva zřízení, provozování a oprav elektrické přípojky pro osvětlení přechodu pro chodce v Čakovicích na pozemku parc. č. 1997/1 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle ceníku Středočeského kraje. Záloha je 1.050 Kč bez DPH.


Usnesení č. ZM2016/13/11

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 16/131/BN/ZOU/BS uzavřenou mezi Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (budoucí povinný) a Městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný). Smlouva se týká práva zřízení, provozování a oprav kanalizační přípojky – Dopravní terminál Týnec nad Sázavou na pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle ceníku Středočeského kraje. Záloha je 2.500 Kč bez DPH.


Usnesení č. ZM2016/13/12

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 16/132/BN/ZOU/BS uzavřenou mezi Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (budoucí povinný) a Městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný). Smlouva se týká práva zřízení, provozování a oprav vedení kabelové televize – Dopravní terminál Týnec nad Sázavou na pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle ceníku Středočeského kraje. Záloha je 800 Kč bez DPH.


Usnesení č. ZM2016/13/13

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 4634/1, parc. č. 4642 a parc. č. 4635 v k. ú. v k. ú. Týnec nad Sázavou a sepsání smlouvy o budoucí smlouvě darovací.


Usnesení č. ZM2016/13/14

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1997/1 v k. ú. Čakovice u Řehenic a sepsání smlouvy o budoucí smlouvě darovací.


Usnesení č. ZM2016/13/15

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3080/5 o výměře cca 315 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou a sepsání smlouvy o budoucí smlouvě darovací.


5. IV. rozpočtové opatření

Usnesení č. ZM2016/13/16

Zastupitelstvo schvaluje IV. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2016.


6. Úvěry - rámec pro následující období

Usnesení č. ZM2016/13/17

U projektů přístavba ZŠ Týnec nad Sázavou, výstavba tělocvičny, autobusový terminál, zateplení MěÚ Týnec nad Sázavou, zateplení střediska, lávka Brodce zastupitelstvo souhlasí:

  1. realizace projektů proběhne dle rozpracovaných projektových dokumentací
  2. budou podány žádosti o dotaci do vhodných dotačních programů
  3. finanční prostředky na financování a realizaci projektů přístavba ZŠ Týnec nad Sázavou a výstavba tělocvičny budou čerpány z úvěrů, jednotlivé úvěry budou schvalovány samostatně usnesením zastupitelstva města

7. Obecně závazná vyhláška - ochrana nočního klidu

Usnesení č. ZM2016/13/18

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě.

8. Významný občan

Usnesení č. ZM2016/13/19

Zastupitelstvo schvaluje udělení ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“ Marii Flejberkové.


Usnesení č. ZM2016/13/20

Zastupitelstvo navrhuje udělit ocenění pro pana Jaroslava Krcha a pana Václava Stejkala in memoriam, v rámci oslav výročí 700 let zmínky o Týnci nad Sázavou.


9. Jmenování pracovní skupiny pro změnu č. 2 územního plánu města Týnec nad Sázavou

Usnesení č. ZM2016/13/21

Zastupitelstvo města jmenuje do pracovní skupiny pro změnu č. 2 územního plánu města Týnec nad Sázavou tyto členy: Ing. Miloš Albl, p. Zbyněk Bartl, Mgr. Martina Havránková, p. Pavel Korec, p. Jan Krejčí, Ing. Bedřich Pešan, RNDr. Luděk Šefrna, CSc., Ing. Jiří Franěk, Mgr. Petr Korbel.


V Týnci nad Sázavou 19. 9. 2016


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru