Usnesení ZM č. 11 - 18.4.2016

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 18. 4. 2016 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2016/11/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2016/11/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Mgr. Váňová, Zbyněk Peša, Vlastimil Vanžura


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2016/11/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Luděk Skalický


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2016/11/4

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek parc. č. 3006/11 o výměře 293 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou za cenu 300 Kč/m2 se zřízením bezúplatné služebnosti inženýrské sítě + náklady s převodem spojené (DPH, zaměření věcného břemene a návrh na zápis do katastru nemovitostí) s platností nejpozději do 31. 12. 2020.


Usnesení č. ZM2016/11/5

Zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy kupní na koupi pozemku parc. č. 4549/2 o výměře 927 m2 za obvyklou (odhadní) cenu.


Usnesení č. ZM2016/11/6

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemků parc. č. 3006/40 a 3006/73 v k. ú. Týnec nad Sázavou za cenu 300 Kč/m2 se zřízením bezúplatné služebnosti inženýrské sítě + náklady s převodem spojené (DPH, zaměření věcného břemene a návrh na zápis do katastru nemovitostí).


Usnesení č. ZM2016/11/7

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 852/4 o výměře 737 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic za část pozemku parc. č. st. 62 o výměře cca 204 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic (komunikace) bez finančního vypořádání a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod části pozemku parc. č. 914 o výměře cca 180 m2 (stavba chodníku). Náklady s převodem spojené uhradí město.


Usnesení č. ZM2016/11/8

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků pod silnicemi v k. ú. Čakovice u Řehenic a to parc. č. 2090 o výměře 3887 m2, parc. č. 2092/2 o výměře 2437 m2, parc. č. 2092/3 o výměře 2002 m2, parc. č. 2092/5 o výměře 800 m2, parc. č. 2093/1 o výměře 2292 m2, parc. č. 2093/3 o výměře 1670 m2, parc. č. 2093/5 o výměře 1075 m2, parc. č. 2093/7 o výměře 2305 m2, parc. č. 2093/9 o výměře 153 m2, parc. č. 2094/1 o výměře 192 m2, parc. č. 2094/2 o výměře 147 m2, parc. č. 2094/3 o výměře 432 m2, parc. č. 2094/4 o výměře 36 m2 celkem tedy 17428 m2.


Usnesení č. ZM2016/11/9

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 589/22 a 589/26 v k. ú. Krusičany, na kterém je skála, za část pozemku parc. č. 589/16 v k. ú. Krusičany. Rozdíl ve výměrách pozemků, na kterých je ještě skála bude vypořádán za cenu 15 Kč/m2, ostatní pozemky kolem domu a pod stavbou za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené (geometrický plán platí žadatel, návrh na zápis do katastru nemovitostí platí město).


Usnesení č. ZM2016/11/10

Zastupitelstvo schvaluje postup při prodeji pozemků parc. č. 3119/8 o výměře 1277 m2 a parc. č. 3119/38 o výměře 848 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, ul. Višňová. Bude vyhlášeno výběrové řízení obálkovou metodou (nejvyšší nabídnutá cena za 1 m2), minimální cena 1800 Kč/m2 + DPH.


Usnesení č. ZM2016/11/11

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. B 011/954/2016/Bla, uzavřenou mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 (obtížený) a Městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 2062/4 v výměře 14 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic, spočívající v oprávnění zřídit a následně udržovat část stavby „Rekonstrukce mostu v Čakovicích na komunikaci č. 123u“ za celkové náklady 2.336 Kč.


5. II. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2016 (v Kč)

Usnesení č. ZM2016/11/12

Zastupitelstvo schvaluje II. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2016.


6. Závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření města Týnec nad Sázavou

Usnesení č. ZM2016/11/13

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2015 spolu se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2015.


7. Plán činnosti Finančního výboru

Usnesení č. ZM2016/11/14

 1. Zastupitelstvo schvaluje plán kontrolní činnosti Finančního výboru:
  1. Kontrola plnění rozpočtu města - průběžně dle čtvrtletí
  2. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem - po účetních závěrkách v příslušném roce
  3. Kontrola hospodaření právnických osob zřizovaných městem - roční závěrka do 31.3. běžného roku
  4. Kontrola dle auditu k 30.6. běžného roku
  5. Kontrola stavu pokladny města a dodržení limitu hotovosti - 1x namátkově
 2. Zastupitelstvo ukládá Finančnímu výboru provedení periodických kontrol a podání informace zastupitelstvu.

8. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím

Usnesení č. ZM2016/11/15

Zastupitelstvo schvaluje

 1. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Týnec nad Sázavou.
 2. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Školní jídelna Týnec nad Sázavou.
 3. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Týnec nad Sázavou.

9. Členství v národní síti zdravých měst

Usnesení č. ZM2016/11/16

 1. Zastupitelstvo schvaluje
  1. členství Města Týnec nad Sázavou v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)
  2. „Deklaraci Zdravého města“
 1. Zastupitelstvo pověřuje
  1. Mgr. Martina Kadrnožku jako politika projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“
  2. Martinu Höhnovou, DiS. jako koordinátora projektu „Zdravé město a MA21“

10. Finanční návratná výpomoc pro FK FERCOM Týnec nad Sázavou

Usnesení č. ZM2016/11/17

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční návratné výpomoci pro FK FERCOM Týnec nad Sázavou ve výši 500 000 Kč.


V Týnci nad Sázavou 18. 4. 2016


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru