Usnesení ZM č. 10 - 8.2.2016

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 8. 2. 2016 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2016/10/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2016/10/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Luděk Skalický, Zbyněk Bartl, František Kašpárek


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2016/10/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Roman Hudrlík


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2016/10/4

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky parc. č. 3006/27 o výměře 499 m2 a parc. č. 3006/28 o výměře 345 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou za cenu 300 Kč/m2 se zřízením bezúplatné služebnosti inženýrské sítě + náklady s převodem spojené (DPH, zaměření věcného břemene a návrh na zápis do katastru nemovitostí) s platností nejpozději do 31. 12. 2020.


Usnesení č. ZM2016/10/5

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemků parc. č. 795/5 o výměře 24 m2, parc. č. 795/3 o výměře 22 m2 a parc. č. st. 459 o výměře 1 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic za pozemky parc. č. 2000/4 o výměře 13 m2, parc. č. 2062/8 o výměře 134 m2 a parc. č. 2062/9 o výměře 111 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rozdíl ve výměrách vypořádat za cenu 150 Kč/m2. Náklady s převodem spojené (návrh na vklad) se uhradí rovným dílem.


Usnesení č. ZM2016/10/6

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 852/4 o výměře 737 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic za část pozemku parc. č. 914 o výměře cca 180 m2 (stavba chodníku) a parc. č. st. 62 o výměře cca 204 m2 (komunikace) vše v k. ú. Čakovice u Řehenic bez finančního vypořádání. Náklady s převodem spojené uhradí město.


Usnesení č. ZM2016/10/7

Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 3006/39 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 208 m2 za odhadní cenu 105 250 Kč + náklady s převodem spojené (DPH, návrh na vklad do katastru nemovitostí).


Usnesení č. ZM2016/10/8

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků parc. č. 104/1 v k. ú. Pecerady o výměře 8 m2 za část pozemku parc. č. 2218/1 o celkové výměře 44 m2 a 23 m2 pozemku parc. č. st. 140, rozdíl ve výměrách bude vypořádán za cenu 150 Kč/m2. Geometrický plán a DPH hradí žadatel, vklad do katastru nemovitostí hradí město.


Usnesení č. ZM2016/10/9

Zastupitelstvo schvaluje v domě č.p. 21, Brodce, prodej:

  1. bytové jednotky č. 1 za cenu 83 951 Kč + náklady s převodem spojené.
  2. bytové jednotky č. 4 za cenu 168 961 Kč + náklady s převodem spojené.

Usnesení č. ZM2016/10/10

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1997/1 v k. ú. Čakovice u Řehenic, na kterém je vybudovaný chodník, oddělený geometrickým plánem č. 387-942/2015. Předmětem převodu jsou pozemky parc. č. 1997/4 o výměře 115 m2, parc. č. 1997/6 o výměře 109 m2, parc. č. 1997/7 o výměře 9 m2 a parc. č. 1997/8 o výměře 11 m2. Po schválení žádosti Středočeským krajem zastupitelstvo souhlasí s přijetím těchto pozemků do vlastnictví města darovací smlouvou.


5. I. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2016 (v Kč)

Usnesení č. ZM2016/10/11

Zastupitelstvo schvaluje I. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2016.


6. Návrh kandidáta a jeho zvolení do funkce přísedícího Okresního soudu v Benešově

Usnesení č. ZM2016/10/12

  1. Zastupitelstvo navrhuje jako kandidáta na funkci přísedícího u Okresního soudu v Benešově pana Zdeňka Pálu, bytem Chrást nad Sázavou 3, 257 41 Týnec nad Sázavou.
  2. Zastupitelstvo volí pana Zdeňka Pálu, bytem Chrást nad Sázavou 3, 257 41 Týnec nad Sázavou do funkce přísedícího u Okresního soudu v Benešově.

7. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti

Usnesení č. ZM2016/10/13

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací města žadatelům ve vyhlášeném dotačním programu:

I. Na podporu pravidelné sportovní a zájmové činnosti, na akce pro děti a veřejnost

Příjemce Účel Dotace
FK FERCOM Podpora činnosti spolku 370 000 Kč
TJ JAWA Pecerady Podpora činnosti spolku 46 000 Kč
TJ JAWA Brodce Podpora činnosti spolku 11 000 Kč
TJ Zbořený Kostelec Podpora činnosti spolku 2 000 Kč
TJ o.s. Týnec nad Sázavou Podpora činnosti spolku 73 000 Kč
VK Týnec nad Sázavou Podpora činnosti spolku 18 000 Kč
TK Týnec nad Sázavou Podpora činnosti spolku 37 000 Kč
Studio 3 - divadlo, hudba, poezie Podpora činnosti spolku 5 000 Kč
Divadlo Netopýr o.s. Podpora činnosti spolku 2 000 Kč
MC Motýlek Podpora činnosti spolku 39 000 Kč
Junák - český skaut Podpora činnosti spolku 15 000 Kč
SDH Pecerady Podpora činnosti spolku 8 000 Kč
Sbor jednoty bratrské Podpora činnosti spolku 12 000 Kč

II. Jednorázové akce pro děti a veřejnost

Příjemce Účel Dotace
KČT Dálkový pochod 2 000 Kč
TJ JAWA Brodce Soutěže, turnaje, akce pro děti 6 500 Kč
TJ JAWA Pecerady Soutěže, turnaje, akce pro děti 16 000 Kč
TJ o.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 22 000 Kč
TK Týnec nad Sázavou Soutěže, turnaje, akce pro děti 14 000 Kč
VK Týnec nad Sázavou Soutěže, turnaje, akce pro děti 9 500 Kč
Divadlo Netopýr Ochotnický divadelní festival 12. ročník 20 000 Kč
MC Motýlek Svatomartinský průvod 6 000 Kč
SDH Týnec Soutěže, turnaje, akce pro děti 4 000 Kč
SDH Pecerady Dětská olympiáda, Mikulášská 10 000 Kč
SDH Zbořený Kostelec Týnec Soutěže, turnaje, akce pro děti 5 000 Kč
Studio 3 Vítáme léto, Vítáme advent 5 000 Kč
ZO ČSCH Výstava drobného zvířectva 5 000 Kč
Osadní výbor Pecerady Výstava, advent, lampionový průvod 7 000 Kč
Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou Soutěž ke kořenům města Týnec nad Sázavou 3 500 Kč
Junák - český skaut Závod krajského poháru Turistických závodů 2 500 Kč
Sbor jednoty Bratrské Příměstský tábor 2 000 Kč

III. Údržba a modernizace sportovišť

Příjemce Účel Dotace
FK FERCOM Týnec nad Sázavou údržba sportoviště 260 000 Kč
TJ JAWA Pecerady údržba hřiště, závlaha – studna 173 000 Kč
Volejbalový klub Týnec nad Sázavou údržba hřiště 13 000 Kč
Tenisový klub Týnec nad Sázavou údržba kurtů, závlaha + oprava kurtu 239 000 Kč

Usnesení č. ZM2016/10/14

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí dotace města pro TJ JAWA Brodce ve vyhlášeném dotačním programu Údržba a modernizace sportovišť.


8. Sociální služby - poskytnutí dotací, smlouva o poskytování služeb

Usnesení č. ZM2016/10/15

  1. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro:
    1. Pečovatelskou službu okresu Benešov ve výši 930.000 Kč na zajištění sociálních služeb pro obyvatele města Týnec nad Sázavou
    2. RUAH o.p.s. ve výši 65.000 Kč na zajištění sociálního poradenství v Týnci nad Sázavou
  2. Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o přistoupení Města Týnec nad Sázavou ke Smlouvě o poskytování služby obecného hospodářského zájmu, a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby číslo S 7886/SOC/2015 uzavřené mezi Středočeským krajem a Pečovatelskou službou okresu Benešov.

9. Školský obvod pro Bukovany a Chářovice

Usnesení č. ZM2016/10/16

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace s obcemi Bukovany a Chářovice.


10. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Usnesení č. ZM2016/10/17

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 150.000 Kč.


V Týnci nad Sázavou 8. 2. 2016


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru