Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou

Obrázek -

Popis projektu:

Předmětem projektu zpracování adaptační strategie nakládání s povrchovými vodami řešící zlepšení odtokových poměrů a zvýšení odolnosti území vůči hydrologickým extrémům formou návrhu modrozelené infrastruktury (propojování zadržené srážkové vody se zelení ve městě). Adaptační strategie města Týnec nad Sázavou bude řešit intravilán i extravilán.

Řešením je odklon od centralizovaného řešení (jednotná kanalizace, dešťová kanalizace) k decentralizovanému řešení a reagovat tak na nejnovější poznatky v oboru. Povrchové vody odváděné jednotnou kanalizací, zatěžují jak kanalizační systém, tak čistírnu odpadních voda a snižují její účinnost čištění. Dešťová kanalizace rychle odvádí vodu z území, což se, v současných stále častěji se vyskytujících periodách sucha, ukazuje jako nevhodné, neboť voda je rychle odvedena z území do nejbližší vodoteče a není zadržena k dalšímu využití.

Cíl a účel:

Cílem Adaptační strategie je identifikovat z pohledu klimatické změny zranitelné oblasti – citlivé lokality našeho města a navrhnout robustní opatření, která budou dlouhodobě udržitelná. Plánujeme jejich postupnou implementaci. Mezi hlavní cíle patří snížení negativní vlivů urbanizace, tj. snížení vsaku, zhoršení mikroklimatu, přetížení jednotné kanalizace, znečištění povrchových vod. Při přívalových srážkách vlivem opatření dojde ke snížení rizika přetížení kanalizace, zaplavení sklepů či městských povrchů. Dalším pozitivním efektem využití srážkové vody v intravilánu je možnost využití této vody na zálivku veřejné zeleně. Veřejná zeleň (stromy, keře,…) dále vodu odpařuje do ovzduší, čímž zlepšuje mikroklima.

Realizace:

listopad 2020 – září 2022

Registrační číslo projektu:

3194100002

Kontaktní údaje:

Odbor projektového řízení – Věra Velková, e-mail: velkova@mestotynec.cz, tel. +420 776 625 446

Kancelář starosty – Ing. Petr Drahoňovský, e-mail: drahonovsky@mestotynec.cz, tel. +420 778 097 516

Důležité odkazy:

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

Články/tiskové zprávy:

Týnecké listy říjen 2020 (strana 3)

Týnecké listy březen/duben 2021 (strana 4)

Reportáž Českého rozhlasu (leden 2021)

Benešovský deník - červen 2021

Týnecké listy květen/červen 2021

Zpravodaj MAS Posázaví červenec 2021

Týnecké listy červenec/srpen 2021

Výstupy projektu:

Analytická část včetně příloh


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru