Stanovisko stavebního úřadu k mobilheimům

Obrázek - Mobilheim

Předpisy stavebního práva zákon č. 183/2006 Sb.) neznají pojem "mobilheim" ani v překladu "mobilní dům". Pokud by byl takový "dům" natolik mobilní (pojízdný či tažený), že by byl přemísťován po pozemních komunikacích, měl by charakter vozidla, nebo přívěsu a tudíž by nebyl v režimu stavebního zákona. Z hlediska působnosti stavebních úřadu bude zkoumáno pouze jeho odstavování, resp. umísťování na pozemcích.

Jestliže by zmíněný dům nebyl takto mobilní, zásadním východiskem bude skutečnost, že jde o výrobek, který má plnit funkci stavby (např. pro bydlení či rekreaci). Ze stejných hledisek jako stavba bude proto komplexně zkoumáno a posuzováno především jeho umístění na pozemku. V úhlu pozornosti bude zejména zohlednění a ochrana veřejných zájmů v místě (např. životního prostředí, zvláště přírody a krajiny, památková ochrana, požární bezpečnost, ochrana podzemních vod, existující ochranná pásma, napojení na sítě technického vybavení a na pozemní komunikaci, parkování vozidel uživatelů) a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.

Pokud jde o vlastní provedení, resp. montáž a osazení mobilního domu a podmiňující stavby přípojek, nový stavební zákon při splnění stanovených podmínek vyžaduje u výrobku, který plní funkci stavby, jeho ohlášení stavebnímu úřadu. K ohlášení musí být připojen doklad prokazující shodu vlastností takového výrobku s požadavky na stavby. Pokud nelze takový doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popř. další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavku na stavby.


Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru