Usnesení ZM č. 09 - 15.06.2020

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 15.06.2020 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2020/9/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2020/9/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Mgr. Marcela Krejčíková, Vlastimil Vanžura, Mgr. Marta Vacková


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2020/9/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, MVDr. Daniela Mustafa Ali


4. Volba místostarosty

Usnesení č. ZM2020/9/4

  1. Zastupitelstvo schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a ostatních členů rady města
  2. Volba místostarosty dne 15.06.2020 proběhne veřejně aklamací
  3. Za členy volební komise byli zvoleni: předseda: Mgr. Marcela Krejčíková, členové: MVDr. Daniela Mustafa Ali, Roman Hudrlík
  4. Místostarostou byl zvolen Mgr. Petr Znamenáček
  5. Zastupitelstvo schvaluje dlouhodobé uvolnění ze zaměstnání pro výkon funkce místostarosty s účinností od 01.08.2020

5. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2020/9/5

Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1300/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic o výměře 847 m2, který slouží jako jediný přístup k rodinnému domu č.p. 112, za cenu 80.205 Kč + náklady s převodem spojené, tj. severní část pozemku o výměře 500 m2 za cenu 150 Kč/m2 a jižní část pozemku o výměře 347 m2 (nevyužitelná část pozemku) za cenu 15 Kč/m2. Rodinný dům č.p. 112 Čakovice je ve vlastnictví kupujícího.


Usnesení č. ZM2020/9/6

Zastupitelstvo schvaluje směnu částí obecních pozemků parc. č. 1094/1 o výměře 1018 m2 a parc. č. 1094/5 o výměře 428 m2 za část pozemku parc. č. 1094/13 o výměře 28 m2 vše v katastrálním území Pecerady. Směňované části pozemků jsou vyznačeny v geometrickém plánu č. 576-37/2018, který vyhotovil Miroslav Škarda, Benešov. Rozdíl ve výměrách, který činí 1418 m2, bude doplacen částkou 15 Kč/m2, tj. 21.270 Kč + DPH + náklady s převodem spojené.


Usnesení č. ZM2020/9/7

Zastupitelstvo schvaluje směnu obecního pozemku parc. č. 3080/134 o výměře 98 m2 za část pozemku parc. č. 3080/162 o výměře 98 m2 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Směna bude bez doplatku, náklady s převodem spojené uhradí rovným dílem město a žadatel.


Usnesení č. ZM2020/9/8

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3862/5 o výměře 304 m2, parc. č. 3862/6 o výměře 98 m2 a parc. č. 3862/7 o výměře 4 m2, které byly odděleny z pozemku parc. č. 3862/1 geometrickým plánem č. 1896-1852/2020 pro rozdělení pozemku vyhotoveným Aritmet s.r.o., vše v katastrálním území a obci Týnec nad Sázavou a následné uzavření darovací smlouvy. Město získá pozemky, na kterých se nachází obecní chodník a sjezd na dopravní terminál.


6. 3. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2020

Usnesení č. ZM2020/9/9

Zastupitelstvo schvaluje 3. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2020.


7. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Město Týnec nad Sázavou

Usnesení č. ZM2020/9/10

  1. Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2019 – bez výhrady.
  2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019 spolu se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2019.

8. Závěrečné účty a zprávy o přezkumu svazků obcí (Týnecko – svazek obcí, Benebus a Obecní lesy)

Usnesení č. ZM2020/9/11

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o přezkumu hospodaření svazků obcí Týnecko -svazek obcí, Obecní lesy Benešovska a BENE-BUS za rok 2019.


9. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím (ZŠ, MŠ, ŠJ)

Usnesení č. ZM2020/9/12

Zastupitelstvo schvaluje

  1. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Týnec nad Sázavou.
  2. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Školní jídelna Týnec nad Sázavou.
  3. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Týnec nad Sázavou.

10. Odpuštění nevymahatelných pohledávek po zemřelých

Usnesení č. ZM2020/9/13

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávek z důvodu jejich nevymahatelnosti v celkové výši 390.460,50 Kč.


11. Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Usnesení č. ZM2020/9/14

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.


12. Svazek obcí Obecní lesy Benešovska - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek na hospodaření v lese

Usnesení č. ZM2020/9/15

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9.000 Kč na hektar pro dobrovolný svazek obcí Obecní lesy Benešovska, IČO 712 42 546 na činnost svazku. Celková výše dotace je 640.472 Kč.


V Týnci nad Sázavou 15.06.2020


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru