Usnesení ZM č. 08 - 17.02.2020

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 17.02.2020 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2020/8/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2020/8/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Zbyněk Peša, Mgr. Petr Znamenáček, Ing. Pavel Bořil


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2020/8/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Zbyněk Bartl


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2020/8/4

Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecních pozemků parc. č. 3024/1 a 3024/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o celkové výměře 42 m2, na kterých se nachází trafostanice ve vlastnictví kupujícího, za cenu 300 Kč/m2, tj. celkem 12.600 Kč + DPH + náklady s převodem spojené. Trafostanice není předmětem převodu.


Usnesení č. ZM2020/8/5

Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 772/17 o výměře 20 m2, části obecního pozemku parc. č. 772/10 o výměře cca 150 m2 a obecního pozemku parc. č. st. 289 o výměře 164 m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujících, vše v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Stavba není předmětem převodu.


5. I. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2020

Usnesení č. ZM2020/8/6

Zastupitelstvo schvaluje 1. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2020.


6. Zápůjčka RUAH - dodatek smlouvy

Usnesení č. ZM2020/8/7

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce uzavřené ze dne 25.09.2019 mezi městem Týnec nad Sázavou a RUAH o.p.s., spočívajícím ve změně termínu splatnosti zápůjčky a data pro počátek vzniku nároku na účtování sankčního úroku z prodlení.


7. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti - program 1, 2, 3

Usnesení č. ZM2020/8/8

I. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací města spolkům v dotačním programu:

a) č. 1 na podporu pravidelné sportovní a zájmové činnosti, na akce pro děti a veřejnost.

Příjemce Účel Dotace
FK Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 227000
TJ JAWA Pecerady, z.s. Podpora činnosti spolku 39000
TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 74000
VK Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 87000
TK Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 35000
TJ Zbořený Kostelec, z.s. Podpora činnosti spolku 4000
Divadlo Netopýr, z.s. Podpora činnosti spolku 5000
Spolek MC Motýlek Týnec nad Sázavou Podpora činnosti spolku 33000
Junák - český skaut Podpora činnosti spolku 32000
SDH Pecerady Podpora činnosti spolku 10000
TJ JAWA Brodce, z.s. Podpora činnosti spolku 3000
Český rybářský svaz, z.s. Podpora činnosti spolku 9000

b) č. 2 jednorázové akce pro děti a veřejnost

Příjemce Účel Dotace
KČT Dálkový pochod 2000
TJ JAWA Brodce, z.s. Regionální žákovská liga 4000
TJ JAWA Pecerady, z.s. Štícha, JAWA CUP 9000
TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 19000
TK Týnec nad Sázavou, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 15000
VK Týnec nad Sázavou, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 13000
Divadlo Netopýr, z.s. Ochotnický divadelní festival 25000
MC Motýlek Týnec nad Sázavou Svatomartinský průvod 15000
SDH Pecerady Dětská olympiáda, Mikulášská 15000
SDH Krusičany Dětský den, Mikulášská 4000
Studio 3 - divadlo, hudba, poezie, z.s. Vítáme léto, Vítáme advent 5000
Český rybářský svaz, z.s. Dětské rybářské závody 4000
SDH Týnec Čarodějnice 6000

c) č. 3 údržba a modernizace sportovišť

Příjemce Účel Dotace
TJ JAWA Pecerady, z.s. údržba hřiště 70000
VK Týnec nad Sázavou, z.s. údržba hřiště 34000
TK Týnec nad Sázavou, z.s. údržba hřiště, oprava tréninkové zdi 92000
Junák - český skaut oprava klubovny 4000

II. Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí dotace Škole Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. v dotačním programu č. 1 a 2.


8. Dobrovolný svazek obcí Posázavský vodovod - vznik, členství a majetek svazku

Usnesení č. ZM2020/8/9

  1. Zastupitelstvo souhlasí se zrušením zájmového sdružení právnických osob Účelového sdružení obcí Posázavský vodovod, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 254 01 Jílové u Prahy, IČ 63836483, bez likvidace.
  2. Zastupitelstvo souhlasí se založením dobrovolného svazku obcí s názvem Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí.
  3. Zastupitelstvo schvaluje členství města Týnec nad Sázavou v dobrovolném svazku obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí.
  4. Zastupitelstvo deleguje zástupce města Mgr. Martina Kadrnožku (delegát) a Mgr. Petra Znamenáčka (náhradník) na valnou hromadu dobrovolného svazku obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí.
  5. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí.
  6. Zastupitelstvo souhlasí se Stanovami dobrovolného svazku obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí.
  7. Zastupitelstvo souhlasí s převodem veškerého jmění z Účelového sdružení obcí Posázavský vodovod na dobrovolný svazek obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí.
  8. Zastupitelstvo schvaluje mimořádný finanční vklad na účet dobrovolného svazku obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí ve výši 20.000 Kč.
  9. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod majetku vodní dílo Posázavský vodovod v majetku města Týnec nad Sázavou na katastrálním území Týnec nad Sázavou do vlastnictví dobrovolného svazku obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí.

9. Obecně závazné vyhlášky

Usnesení č. ZM2020/8/10

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku ze psů.


Usnesení č. ZM2020/8/11

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu.


Usnesení č. ZM2020/8/12

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o regulaci hlučných činností a nočního klidu.


10. Financování nákupu CAS pro JPO Pecerady

Usnesení č. ZM2020/8/13

Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou nákupu nové CAS pro JPO Týnec nad Sázavou – Pecerady a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů (rozpočtu města Týnec nad Sázavou).


V Týnci nad Sázavou 17.02.2020


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru