Usnesení ZM č. 19 - 11.12.2017

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 11.12.2017 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2017/19/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2017/19/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Ing. Milena Povolná, CSc., Jan Krejčí, František Kašpárek


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2017/19/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Zbyněk Peša


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2017/19/4

Zastupitelstvo schvaluje darování části lesního pozemku parc. č. 1333 v katastrálním území Pecerady kolem myslivecké chaty. Navržená plocha části pozemku by byla cca 220 m2. Náklady s převodem spojené hradí město. Darovací smlouva bude obsahovat možnost odvolání daru.


Usnesení č. ZM2017/19/5

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1125 o výměře 30 m2, na které je umístěna obecní komunikace, za část obecního pozemku parc. č. 2007/1 o výměře 40 m2 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Směna bude bez doplatku, náklady s převodem spojené hradí město.


Usnesení č. ZM2017/19/6

Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 2982/65 o výměře 171 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 300 Kč/m2, tj. za 51.300 Kč. Na pozemku se nachází obecní komunikace, pasportem komunikací označená jako místní komunikace 7c – U Janovického potoka. Náklady s převodem spojené hradí město.


Usnesení č. ZM2017/19/7

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru a to podílu o velikosti 2/25 v pozemku parc. č. 3114/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou – komunikace Hlinka II. Náklady s převodem spojené hradí město.


Usnesení č. ZM2017/19/8

Zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6012784 s názvem Větrov – NN, kNN – parc. č. 1964/1 na obecních pozemcích parc. č. 2256/7, 2257/6 a 2257/8 v katastrálním území Pecerady, část Větrov, mezi ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 12.000 Kč + DPH.


Usnesení č. ZM2017/19/9

Zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6007338/VB/2 s názvem BENMET VN4084, Týnec n. S. – kVN – BN_6070-PB 7 na obecním pozemku parc. č. 3726/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou mezi ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 30.000 Kč + DPH.


Usnesení č. ZM2017/19/10

Zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6012215/VB/1 s názvem Čakovice – kNN – p.č. 1285/10 na obecním pozemku parc. č. 1285/5 v katastrálním území Čakovice u Řehenic mezi ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 10.000 Kč + DPH.


Usnesení č. ZM2017/19/11

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi městem Týnec nad Sázavou (budoucí prodávající) a Bytovým družstvem Bystřice (budoucí kupující) ve věci prodeje bytových domů, zastavěných pozemků a pozemků tvořících komunikace, parkoviště a přístupové chodníky Na Kněžině. Dodatkem č. 1 se zkrátí vázací doba, po jejímž uplynutí dojde k prodeji nemovitostí, z 20 let na 10 let od nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí.


Usnesení č. ZM2017/19/12

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (prodávající) a Bytovým družstvem Bystřice (kupující) ve věci prodeje zastavěných pozemků parc. č. st. 2015 až 2024 v k. ú. Týnec n. S. za 1 Kč, prodeje pozemků parc. č. 4578/12 až 4578/25 v k. ú. Týnec n. S. za 1 Kč a prodeje spoluvlastnického podílu na bytových domech č.p. 36 až 45 Brodce za 1 Kč.


Usnesení č. ZM2017/19/13

Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 3080/91 a 3080/92 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o celkové výměře 15.693 m2 za cenu 1.569.300 Kč.


5. 13. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2017

Usnesení č. ZM2017/19/14

Zastupitelstvo schvaluje 13. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2017.


6. Rozpočet města pro rok 2018

Usnesení č. ZM2017/19/15

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled města pro období 2018-2021 a rozpočet pro rok 2018. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.


Usnesení č. ZM2017/19/16

Zastupitelstvo stanovuje:

 1. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
  1. rozpočtová opatření, která nebudou zásadně měnit strukturu a závazné ukazatele rozpočtu
  2. rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
  3. rozpočtové zapojení neplánovaných nedaňových příjmů (např. pokut, poplatky…)
  4. provedení rozpočtové změny pro období od posledního jednání zastupitelstva v roce 2017 do 31.12.2017
  5. přesuny v běžných výdajích mezi paragrafy do výše 100.000 Kč včetně (jednotlivý přesun), maximálně však v celkové roční výši do 600.000 Kč včetně
  6. do 300.000 Kč ročně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
  7. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
 2. Usnesení rady města o rozpočtových opatření musí obsahovat číslování a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána zastupitelům e-mailem.

7. Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 3/2017 o regulaci hlučných činností a nočního klidu

Usnesení č. ZM2017/19/17

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o regulaci hlučných činností a nočního klidu.


8. Odměny a dary pro členy komisí a výborů, zastupitele a neuvolněné členy rady

Usnesení č. ZM2017/19/18

Zastupitelstvo schvaluje

 1. Návrh na odměny pro komise a výbory za rok 2017. Celková výše - 60.850 Kč (hrubého).
 2. Návrh na poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům rady za rok 2017 každému ve výši 20.000 Kč. Celková výše - 60.000 Kč (hrubého).

9. Odměny zastupitelů od 01.01.2018

Usnesení č. ZM2017/19/19

Zastupitelstvo schvaluje od 01.01.2018 navýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, kteří provádějí svatební obřady o 2.000 Kč.


10. Zásady pro tvorbu a čerpání Obřadního fondu

Usnesení č. ZM2017/19/20

Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci zásad pro tvorbu a čerpání Obřadního fondu.


11. Dotační titul - Podpora výstavby nových studní

Usnesení č. ZM2017/19/21

Zastupitelstvo schvaluje Dotační program č. 4 - Podpora výstavby nových studen.


12. Poskytnutí dotací 2018 - Pečovatelská služba Benešov, RUAH, Posázaví

Usnesení č. ZM2017/19/22

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro:

 1. Pečovatelskou službu okresu Benešov ve výši 914.000 Kč na zajištění sociálních služeb pro obyvatele města Týnec nad Sázavou
 2. RUAH o.p.s. ve výši 75.000 Kč na zajištění sociálního poradenství v Týnci nad Sázavou
 3. Posázaví o.p.s. ve výši 50 Kč/obyvatele v celkové výši 284.300 Kč na činnost společnosti v roce 2018.

13. Poskytnutí dotací 2017 - program 4 - studny

Usnesení č. ZM2017/19/23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z programu č. 4 - podpora výstavby nových studen panu J.V., V.Š., M.Š., J.Z., J.D. a paní K.K., a M.M., každému ve výši 30.000 Kč.


14. Poskytnutí darů TJ Jawa Pecerady, FK Týnec nad Sázavou

Usnesení č. ZM2017/19/24

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí darů na podporu spolkové činnosti:

 1. TJ Jawa Pecerady, z.s. ve výši 40.000 Kč
 2. Fotbalový Klub Týnec nad Sázavou, z.s. ve výši 92.500 Kč

15. Záměr vodovod podél D3

Usnesení č. ZM2017/19/25

Zastupitelstvo podporuje koncepční záměr přípravy projektu rozšíření Středočeské vodárenské soustavy propojením Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového vodovodu Benešov v koridoru dálnice D3 Praha – Nová Hospoda / Miličín.


16. Žádost o dotaci MMR - bezbariérový úřad - plošiny

Usnesení č. ZM2017/19/26

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2018 z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podprogam č. 117D622 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů na realizaci projektu Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na Městském úřadě Týnec nad Sázavou.


V Týnci nad Sázavou 11.12.2017


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru