Usnesení ZM č. 17 - 19.06.2017

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 19.06.2017 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2017/17/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2017/17/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Mgr. Petr Znamenáček, Mgr. Hana Váňová, Vlastimil Vanžura


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2017/17/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Zbyněk Bartl, Luděk Skalický


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2017/17/4

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2007/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic za cenu 150 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené (geometrický plán, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí). Žadatel ustoupí s tarasem tak, aby byla komunikace rozšířena na 3,5 m, a to na náklady žadatele.


Usnesení č. ZM2017/17/5

Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3006/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou.


Usnesení č. ZM2017/17/6

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 3006/123 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 106 m2 za cenu 300 Kč/m2 + náklady s převodem spojené (poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí). Pokud v pozemku vedou inženýrské sítě, bude zřízena bezúplatná služebnost inženýrské sítě.


Usnesení č. ZM2017/17/7

Zastupitelstvo neschvaluje darování části pozemku parc. č. 3080/85 v k. ú. Týnec nad Sázavou kolem domu č. p. 409-412 v šíři 2 m.


Usnesení č. ZM2017/17/8

Zastupitelstvo neschvaluje koupi pozemku parc. č. 1164/12 v k. ú. Čakovice u Řehenic o výměře 1189 m2 za cenu 330 Kč/m2 ani za cenu 165 Kč/m2.


Usnesení č. ZM2017/17/9

Zastupitelstvo neschvaluje směnu částí pozemků parc. č. 3199/2 a 3212/7 v k. ú. Podělusy o celkové výměře 1060 m2 za obecní pozemky parc. č. 3212/8 a parc. č. 3212/6 o celkové výměře 1074 m2 a neschvaluje ani odkup předmětných částí pozemků.


Usnesení č. ZM2017/17/10

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru a to pozemku parc. č. 2223/41 v k. ú. Pecerady o výměře 127 m2.


Usnesení č. ZM2017/17/11

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru a to pozemku parc. č. 2253/4 o výměře 149 m2 a části pozemku parc. č. 1650/21 o výměře 20 m2 vše v k. ú. Pecerady.


Usnesení č. ZM2017/17/12

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6012021 s názvem Pecerady – kNN – p.č. 798/3 na obecním pozemku parc. č. 4580/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou mezi ČEZ Distribuce (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný).


Usnesení č. ZM2017/17/13

Zastupitelstvo schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést terénní úpravy na obecních pozemcích parc. č. 2129/6 a 2225/27 v k. ú. Pecerady, které spočívají v odstranění a zarovnání naplavené zeminy na cestě, mezi manželi Petroušovými (stavebník) a městem Týnec nad Sázavou (vlastník pozemku).


5. Rozpočtové opatření zastupitelstva

Usnesení č. ZM2017/17/14

Zastupitelstvo schvaluje VII. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2017.


6. Závěrečný účet města za rok 2016 a zpráva o přezkumu hospodaření

Usnesení č. ZM2017/17/15

  1. Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2016 – bez výhrady.
  2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2016 spolu se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2016.

7. Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí

Usnesení č. ZM2017/17/16

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření svazků obcí Týnecko -svazek obcí, Obecní lesy Benešovska a BENE-BUS za rok 2016.


8. Úvěry - stavba ZŠ, tělocvična, zateplení MěÚ

Usnesení č. ZM2017/17/17

  1. Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 31.000.000 Kč na realizaci projektů Přístavba ZŠ Týnec nad Sázavou, Stavba tělocvičny při Základní škole Týnec nad Sázavou a Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu. Splatnost úvěru bude 8 let, úroková sazba PRIBOR 6M + 0,20% p.a.
  2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
  3. Zastupitelstvo ruší usnesení č. ZM2017/15/12 ze dne 20.02.2017.

9. Obecně závazná vyhláška 2017/2 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Usnesení č. ZM2017/17/18

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě.


V Týnci nad Sázavou 19.06.2017


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru