Usnesení ZM č. 16 - 10.04.2017

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 10.04.2017 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2017/16/01

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2017/16/02

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Mgr. Hana Váňová, Vlastimil Vanžura, Mgr. Petr Znamenáček


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2017/16/03

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Zbyněk Peša, Pavel Korec


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2017/16/04

Zastupitelstvo schvaluje směnu a prodej částí obecního pozemku parc. č. 2218/1 o výměře 44 m2 a část obecního pozemku parc. č. 2312 o výměře 24 m2 za část pozemku parc. č. 104/1 o výměře 8 m2 vše v k. ú. Pecerady. Rozdíl ve výměrách bude vypořádán za cenu 150 Kč/m2. Geometrický plán hradí žadatel, vklad do katastru nemovitostí hradí město.


Usnesení č. ZM2017/16/05

Zastupitelstvo schvaluje prodej částí obecních pozemků parc. č. 103/1 a 3763/4 v k. ú. Krusičany o celkové výměre 197 m2 podél nemovitosti č.p. 40, z toho 67 m2 za cenu 15 Kč/m2 (skála) a 130 m2 za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené (geometrický plán, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí).


Usnesení č. ZM2017/16/06

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6011149/1 s názvem Chrást nad Sázavou – kNN, st. 1047 na obecních pozemcích parc. č. 4277, 4276/5, 4276/32 a 919/28 v k. ú. Týnec nad Sázavou mezi ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný).


Usnesení č. ZM2017/16/07

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6010100/VB/2 s názvem Týnec nad Sázavou Jílovská – kNN – 3119/2 na obecních pozemcích parc. č. 3119/46 a 3125/8 v k. ú. Týnec nad Sázavou mezi ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný).


Usnesení č. ZM2017/16/08

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6007252 s názvem Týnec nad Sázavou – BN_6612 u hřiště-proti na obecním pozemku parc. č. 3068/13 v k. ú. Týnec nad Sázavou mezi ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný).


Usnesení č. ZM2017/16/09

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 4682 o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. st. 919/28 o výměře 65 m2 včetně mycí rampy v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou ze cenu 501 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené (poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí).


Usnesení č. ZM2017/16/10

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 925/2 o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. st. 925/1 o výměře cca 17 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou (areál garáží na Hlinkách) pro stavbu dvougaráže za cenu 1.300 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené (geometrický plán, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí).


5. IV rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2017, úprava položek

Usnesení č. ZM2017/16/11

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou:

  1. schvaluje IV. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2017.
  2. bere na vědomí předložený záznam o změnách čísel položek rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 01.01.2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě k zavedení položky 1381, ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382, ke zrušení položky 1355, která byla nahrazena položkou 1383, ke zrušení položky 2343, která byla nahrazena položkou 1356 a zavedením paragrafu 2292. Záznam o změně je zveřejněn na úřední desce města.

6. Územní plán - návrh zadání změny č. 2

Usnesení č. ZM2017/16/12

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou:

  1. bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou datovanou březen 2017.
  2. schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona výslednou verzi návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou datovanou březen 2017.

7. Vodovod a kanalizace v místních částech

Usnesení č. ZM2017/16/13

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o přípravě a rozsahu projektu Zásobování pitnou vodou a odkanalizování odpadních vod místních částí města Týnec nad Sázavou.


8. Poskytnutí dotací z programu č. 4

Usnesení č. ZM2017/16/14

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou schvaluje poskytnutí dotace z programu č. 4 - podpora výstavby nových studen panu L. S. ve výši 30.000 Kč.


9. Školský obvod mateřské školy

Usnesení č. ZM2017/16/15

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou:

  1. schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcemi Bukovany a Chářovice.
  2. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 společný obvod Mateřské školy Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace, kterou se stanoví část společného školského obvodu spádové mateřské školy.

10. Osadní výbor Krusičany

Usnesení č. ZM2017/16/16

Zastupitelstvo schvaluje doplnění osadního výboru v Krusičanech o pana Pavla Fraňka, pana Martina Jahodu a pana Vlastimila Skopce.


V Týnci nad Sázavou 10.04.2017


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru