Usnesení ZM č. 9 - 19.12.2011

ze zasedání zastupitelstva města Týnce nad Sázavou konaného dne 19.12.2011

Zastupitelstvo města při svém veřejném zasedání dne 19.12.2011

 1. Schvaluje
   1. program jednání rozšířený o bod týkající se mimosoudního vyrovnání s úpadcem AGS ASTRA, akciová společnost v likvidaci
   2. návrhovou komisi ve složení: p. Junová, Mgr. Váňová, Mgr. Žďárská
   3. ověřovatele zápisu: p. Žužiová, p. Vanžura
  1. Majetkové převody
   1. směnu části pozemku parc. č. 1011/8 v k.ú. Čakovice u Řehenic za část pozemku parc. č. 1011/1 v k.ú. Čakovice u Řehenic ve vlastnictví města ve stejné výměře. Náklady s převodem pozemků budou rozděleny mezi žadatele a město stejným dílem.
   2. převod pozemků parc. č. 3865/74 o výměře 7 m2, 3865/75 o výměře 833 m2, 3865/77 o výměře 138 m2, parc. č. 3865/79 o výměře 24 m2, 3865/81 o výměře 919 m2, 3865/82 o výměře 294 m2, 3865/83 o výměře 167 m2, 3865/84 o výměře 367 m2 vše v k.ú. Týnec nad Sázavou do vlastnictví města darovací smlouvou.
  2. IV. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2011.
  3. Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2012.
   Dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění se stanovují následující pravidla rozpočtového provizoria:
   Budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření.
   Jedná se zejména o tyto výdaje:
   • plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v minulých letech
   • povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů
   • povinnosti města vyplývající pro město z obecně závazných právních předpisů
   • odvrácení vzniku škody na majetku
   • provozní výdaje budou čerpány v obvyklé výši dle skutečnosti I. čtvrtletí roku 2011, investiční výdaje budou hrazeny na základě došlých faktur, a to pouze u těch akcí, které jsou ke dni schválení rozpočtového provizoria smluvně zajištěny
   • nové smlouvy na dodávku investic nebudou v době rozpočtového provizoria uzavírány
   Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
   Rozpočtové opatření platí do doby schválení rozpočtu města pro rok 2012.
  4. Smlouvu o výpůjčce na užívání budov pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Týnec nad Sázavou.
  5. Limit ve výši 3.300.000 Kč se splatností rozloženou do 30 měsíců pro jednání o mimosoudním narovnání s úpadcem AGS ASTRA, akciová společnost v likvidaci.
 2. Stanovuje
  1. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
   1. rozpočtová opatření, která nebudou zásadně měnit strukturu a závazné ukazatele rozpočtu
   2. rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
   3. provedení rozpočtové změny pro období od posledního jednání zastupitelstva v roce 2011 do 31.12.2011
   4. přesuny v provozních (ne investičních) položkách mezi paragrafy do výše 100.000,- Kč včetně (jednotlivý přesun), maximálně však v celkové roční výši do 600.000,- Kč včetně
   5. do 300.000,- Kč ročně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
   6. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
  2. Usnesení rady města musí obsahovat číslování a zdůvodnění rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. Rozpočtové opatření rady zasílat zastupitelům e-mailem.
 3. Bere na vědomí
  1. Zprávu starosty o činnosti rady a MěÚ za uplynulé období a o plnění usnesení z minulého zasedání.
  2. Zprávu místostarostky.

V Týnci nad Sázavou 19.12.2011


Zapsal: M. Kadrnožka, 28.12.2011 v 17:20

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru