Usnesení ZM č. 21 - 21.9.2009

ze zasedání zastupitelstva města Týnce nad Sázavou konaného dne 21.9.2009

Zastupitelstvo města při svém veřejném zasedání dne 21.9.2009

 1. schvaluje
   1. program jednání
   2. návrhovou komisi ve složení: MUDr. Čečilová, RNDr. Šefrna, CSc., p. Bartl
   3. ověřovatele zápisu: Ing. Povolná, CSc., p. Žužiová
  1. Majetkové převody
   1. koupi pozemku p. č. 2017 - ostatní plocha o výměře 302 m2 v k. ú. Krhanice od Obce Krhanice za cenu 30,- Kč/m2
   2. směnu obecních pozemků p. č. 171 o výměře 6192 m2, PK č. 172 o výměře 3672 m2, p. č. 3770 o výměře 701 m2, p. č. 3769/2, díl „a“ o výměře 518 m2, p. č. 3769/3 díl „b“ o výměře 1400 m2, PK č. 3771 díl „e“ o výměře 128 m2 za pozemky p. Bohuslava p. č. 1097 o výměře 2572 m2, PK č. 1098 o výměře 8074 m2, PK č. 256, díl „g“ o výměře 1275 m2, PK č. 355, díl „h“ o výměře 230 m2, PK č. 357, díl „i“ o výměře 110 m2, PK č. 359, díl „j“ o výměře 210 m2 a PK č. 368, díl „k“ o výměře 140 m2, vše v k. ú. Krusičany
   3. prodej části obecního pozemku p. č. 3080/79 v k.ú. Týnec n. S. o výměře 1 m2 p. Brzybohatému, bytem Poříčí n. S., za cenu 300,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené
   4. smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 3922/1 o výměře 758 m2 – ostatní komunikace a pozemku parc. č. 3922/11 o výměře 467 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Týnec n. S.
   5. návrh na vyžádání znaleckého posudku ke kupní smlouvě na odkoupení pozemku parc. č. 1159/6 o výměře 5 734 m2 v k. ú. Pecerady mezi Pozemkovým fondem a Městem Týnec n/S.
  2. Půjčku městu z Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši 1 360 tis. Kč za účelem výměny oken v domě čp. 275 v ulici Okružní v Týnci nad Sázavou. Půjčka je na 4 roky s pevným 5% úrokem a je splatná k 31.12.2014. Splácení bude zahájeno 1.1.2011. Město zjistí možnost dotace.
  3. II. úpravu schváleného rozpočtu na rok 2009.
  4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 44120511 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, kterým se mění splátkový režim půjčky (akce Týnec nad Sázavou - vodohospodářská infrastruktura).
 2. neschvaluje
  • prodej části pozemků p.č. 3132/1 v k.ú. Podělusy.
 3. bere na vědomí
  • zprávu starosty o činnosti rady a MěÚ za uplynulé období
  • zprávu starosty o plnění usnesení z minulého zasedání
  • zprávu místostarosty
 4. ukládá
  • vedení města projednat úpravu smluv pro rok 2010 s ohledem na očekávané snížení příjmů města v rozsahu 10 - 20 %.

V Týnci nad Sázavou 21.9.2009


Zapsal: M. Kadrnožka, 03.10.2009 v 09:37

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru