Usnesení ZM č. 19 - 4.5.2009

ze zasedání zastupitelstva města Týnce nad Sázavou konaného dne 4.5.2009

Zastupitelstvo města při svém veřejném zasedání dne 4.5.2009

 1. schvaluje
   1. program jednání
   2. návrhovou komisi ve složení: Ing. Burešová, p. Hudrlík, p. Žužiová
   3. ověřovatele zápisu: MUDr. Fumferová, Mgr. Korbel
  1. I. úpravu schváleného rozpočtu města pro rok 2009.
  2. Přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
   1. přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na projekt č. CZ.1.15/2.3.00/18.00363 - Regionální akce v Týnci nad Sázavou a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionální rady fondu soudržnosti Střední Čechy
   2. částku spolufinancování projektu CZ.1.15/2.3.00/18.00363 – Regionální akce v Týnci nad Sázavou z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy ve výši 114 000,01 Kč
   3. vyčlenění částky 1 510 300,-- Kč odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu města Týnec nad Sázavou 2009 na předfinancování projektu
   4. v souvislosti s tím přijetí krátkodobého úvěru ve výši 1 510 300,-- Kč se splatností do 31.3.2010 na financování projektu CZ.1.15/2.3.00/18.00363 – Regionální akce v Týnci nad Sázavou z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.
   1. záměr podat žádost o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na spolufinancování Dostavby dosazovací nádrže II a intenzifikaci ČOV Týnec nad Sázavou.
   2. částku spolufinancování projektu – Dostavba dosazovací nádrže II a intenzifikace ČOV FŽP Středočeského kraje ve výši 31 % celkové ceny z rozpočtu města roku 2010.
  3. přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace.
  4. přechodné poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 000 000,- Kč z rozpočtu „Fondu oprav a modernizace bytového fondu“ do rozpočtu města. Prostředky budou účelově použity na financování přestavby školní jídelny.
 2. rozhoduje
  • že dosavadní finanční výpomoci (do r. 2008) poskytnuté z Fondu rozvoje a modernizace bydlení do rozpočtu města ve výši 7,25 mil. Kč jsou nevratné (v souvislosti s usnesením zastupitelstva města ze dne 3.11.2008).
 3. bere na vědomí
  • zprávu starosty o činnosti rady a MěÚ za uplynulé období
  • zprávu starosty o plnění usnesení z minulého zasedání
  • zprávu místostarosty
 4. pověřuje
  • starostu podpisem Smlouvy o přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na projekt č. CZ.1.15/2.3.00/18.00363 - Regionální akce v Týnci nad Sázavou.
  • starostu podpisem úvěrové smlouvy na financování projektu CZ.1.15/2.3.00/18.00363 – Regionální akce v Týnci nad Sázavou z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy mezi městem Týnec nad Sázavou a Českou spořitelnou a.s.
 5. deleguje
  • pana Pavla Vyhnala st. jako zástupce města do honebního společenstva Bukovany, Pecerady.

V Týnci nad Sázavou 4.5.2009


Zapsal: M. Kadrnožka, 21.05.2009 v 09:45

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru