Usnesení ZM č. 18 - 16.3.2009

ze zasedání zastupitelstva města Týnce nad Sázavou konaného dne16.3.2009

Zastupitelstvo města při svém veřejném zasedání dne 16.3.2009

 1. schvaluje
   1. program jednání
   2. návrhovou komisi ve složení: p. Vanžura, RNDr. Šefrna, CSc., Ing. Petrášek
   3. ověřovatele zápisu: p. Bartl, p. Kašpárek
  1. Majetkové převody
   1. prodej pozemku p. č. 784/12 v k. ú. Krusičany o výměře 746 m2 společnosti GREENTECH s. r. o. Krusičany za cenu 150,- Kč/m2
   2. prodej části obecního pozemku parc. č. 3802/2 v k. ú. Krusičany o výměře cca 20 m2 Ing. Doležalovi, bytem Mělník u Sázavy, za cenu 150,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené
   3. prodej části obecních pozemků p. č. 3135/1 a 3135/3 v k. ú. Podělusy p. Gabrielové, p. Kaprálové a Ing. Laňkové, bytem Praha, za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem s tím, že nabyvatelé pozemku uzavřou smlouvu o věcném břemenu s p. Vojtíškovou, která má v pozemku uloženou vodovodní přípojku na základě souhlasu města a dále vybudují nový sjezd na stávající cestu – hranici pozemku zarovnat podle hranice stávajícího pozemku č. 3135/10
   4. prodej další části obecních pozemků p. č. 3135/1 a 3135/3 v k. ú. Podělusy manž. Vaníčkovým, bytem Praha, za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem s tím, že nabyvatelé pozemku uzavřou smlouvu o věcném břemenu s p. Vojtíškovou, která má v pozemku uloženou vodovodní přípojku – hranici pozemku zarovnat podle hranice stávajícího pozemku č. 3135/10
   5. přijímá nabídku na koupi pozemku p. č. 1159/6 v k. ú. Pecerady, který je u vodárenského zařízení v Peceradech, od Pozemkového fondu ČR společně s Obcí Bukovany v poměru, v jakém vlastní město výše uvedené nemovitosti
   6. směnu pozemků p. č. 3811/11, 3811/7 a 3811/9 v k. ú. Týnec n/S. ve vlastnictví města a pozemků p. č. 3811/10 a 3811/12 v k. ú. Týnec n/S. ve vlastnictví p. Dvorské – rozdíl výměr směňovaných pozemků vypořádat za cenu 300,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradit společně, každá strana ½. Při podpisu smlouvy musí p. Dvorská předložit potvrzení banky, že převáděné části pozemků jsou bez zástavy (zohlednit námitku vlastníka objektu „mlýna“, aby po směně pozemků zůstala cesta dostatečně široká pro průjezd velkých aut).
   7. podání žádosti na OÚ Řehenice na bezúplatný převod pozemku p. č. 2086/3 v k. ú. Čakovice do vlastnictví města Týnec nad Sázavou
   8. prodej pozemku p. č. 4250/6 v k. ú. Týnec n. S. (Chrást sídl.) za účelem zřízení zahrádky p. L. Červenému, bytem Zb. Kostelec, za cenu 150,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené
   9. prodej pozemku p. č. 4250/7 v k. ú. Týnec n. S. (Chrást sídl.) za účelem zřízení zahrádky p. R. Červenému, bytem Zb. Kostelec, za cenu 150,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené
  2. V. konečnou úpravu schváleného rozpočtu města pro rok 2008.
  3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
  4. Změnu Stanov a Smlouvy o vytvoření svazku obcí Obecní lesy Benešovska.
 2. neschvaluje
  • vyhlášení výběrového řízení na zajištění školního stravování od 1.9.2009 externí firmou
  • prodej obecních pozemků parc. č. 3830/2 o výměře 620 m2 a 3830/3 o výměře 35 m2 v k. ú. Podělusy
 3. bere na vědomí
  • zprávu starosty o činnosti rady a MěÚ za uplynulé období
  • zprávu starosty o plnění usnesení z minulého zasedání
  • zprávu místostarosty

V Týnci nad Sázavou 16.3.2009


Zapsal: M. Kadrnožka, 26.03.2009 v 23:47

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru