Usnesení ZM č. 15 - 3.11.2008

ze zasedání zastupitelstva města v Týnci nad Sázavou konaného dne 3.11.2008

Zastupitelstvo města při svém veřejném zasedání dne 3.11.2008

 1. schvaluje
   1. program jednání
   2. návrhovou komisi ve složení: Mgr. Korbel, RNDr. Šefrna, CSc., MUDr. Čečilová
   3. ověřovatele zápisu: p. Kašpárek, p. Vanžura
  1. Majetkové převody
   1. prodej části obecního pozemku parc. č. 2007/3 v k. ú. Čakovice manž. Fischerovým, bytem Praha – prodat část pozemku, na které je umístěna studna za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, zbývající část pozemku pronajmout
   2. prodej částí obecního pozemku parc. č. 3155/1 v k. ú. Podělusy o výměře cca 105 m2 p. Rusovi, bytem Praha a p. Hruškovi, bytem Podělusy za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem
   3. prodej pozemku stp. č. 355/2 o výměře 116 m2, částí obecního pozemku PK č. 3787 o celkové výměře 203 m2, dílu „d“ pozemku PK č. 3785 o výměře 199 m2 vše v k. ú. Krusičany společnosti KR KOVO s.r.o. se sídlem v Benešově za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem
   4. záměr směny obecních pozemků parc. č. 171 o výměře 6 192 m2 , PK č. 172 o výměře 3 672 m2 a části pozemku p. č. 3769/3 v k. ú. Krusičany o celkové výměře cca 10 860 m2 za pozemky nově nabídnuté p. Bohuslavem, bytem Krusičany. Zároveň dává p. Bohuslavovi souhlas s odměřením pozemků – až budou známy výměry a čísla pozemků, bude záměr zveřejněn a konkrétní čísla pozemků a výměry budou předloženy zastupitelstvu ke schválení.
  2. III. úpravu rozpočtu města pro rok 2008.
  3. Zdroje Fondu oprav a modernizace bytového fondu:
   • zůstatek k 31.12.2008
   • splátky půjček poskytnutých vlastníkům obytných budov
   • úroky z půjček
   • sponzorské dary
   • dotace, případně finanční výpomoci od jiného územně správního orgánu
  4. Uzavření Smlouvy č. 44120511 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci „Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura“ mezi Státním fondem životního prostředí a Městem Týnec nad Sázavou. Podpora je poskytnuta takto:
   • dotace ve výši 15 172 303 Kč
   • úročená půjčka ve výši 22 758 455 Kč s roční úrokovou sazbou 1,5%
  5. Uzavření Zástavní smlouvy č. 44120511 – Z1 a Zástavní smlouvy č. 44120511 – Z2 mezi Státním fondem životního prostředí a Městem Týnec nad Sázavou. Smlouvy zajišťují pohledávku dle Smlouvy č. 44120511 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - půjčku ve výši 22 758 455 Kč.
  6. Přijetí dotace z ERDF na základě Rozhodnutí MŽP (ev. č. ISPROFIN 215216-0475) ve výši 98 619 972 Kč na akci „Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura“.
 2. neschvaluje
  • prodej části pozemku parc. č. 2077/4 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Pecerady
  • prodej části pozemku PK č. 3785 o výměře 280 m2 a pozemků p. č. 1000/3 a 1000/4
 3. bere na vědomí
  • zprávu starosty o činnosti rady a MěÚ za uplynulé období
  • zprávu starosty o plnění usnesení z minulého zasedání
  • zprávu místostarosty
  • stav účtu Fondu oprav a modernizace bytového fondu ke dni 21.10.2008
 4. pověřuje
  • starostu podpisem Smlouvy č. 44120511 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci „Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura“
  • starostu podpisem Zástavní smlouvy č. 44120511 – Z1 a Zástavní smlouvy č. 44120511 – Z2 mezi Státním fondem životního prostředí a Městem Týnec nad Sázavou
  • radu aktualizací a vydáním Pokynu č.1/2008 „Fond oprav a modernizace bytového fondu“

V Týnci nad Sázavou 3.11.2008


Zapsal: M. Kadrnožka, 05.11.2008 v 22:04

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru