Usnesení ZM č. 10 - 25.2.2008

ze zasedání zastupitelstva města Týnce nad Sázavou konaného dne 25.2.2008

Zastupitelstvo města při svém veřejném zasedání dne 25.2.2008

 1. schvaluje
   1. program jednání
   2. návrhovou komisi ve složení: Ing. Povolná, CSc., p. Ptáčník, p. Hudrlík
   3. ověřovatele zápisu: p. Vanžura, Mgr. Korbel
  1. Majetkové převody
   1. směnu pozemku p. č. 3162/11 o výměře 138 m2 a části obecního pozemku p. č. 3155/1 o výměře 264 m2 vše v k. ú. Podělusy mezi p. Klingerem a Městem Týnec n. S. Rozdíl ve výměře doplatit částkou 150,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradit stejným dílem.
   2. odkoupení části pozemku p. č. 3199/2 v k. ú. Podělusy v šíři cca 5 metrů podél obecního domku v Podělusích za cenu 150,- Kč/m2 od p. Křivánka.
   3. bezúplatný převod pozemků stp. č. 179, parc. č. 3077/15 a objektu čp. 90 vše v k. ú. Týnec n. S. z majetku státu do vlastnictví města (tzv. odúmrť).
   4. odpis pohledávky ve výši 22 506,- Kč za užívání bytu č. 9 na adrese Brodce čp. 25.
   5. nabídku SVaK Praha, s. p. v likvidaci, na převod pozemku p. č. 850/6 v k. ú. Pecerady o výměře 8 459 m2 do vlastnictví města za odhadní cenu.
   6. podání žádosti o provedení pozemkových úprav v k. ú. Krusičany Pozemkovým úřadem v Benešově.
  2. V. konečnou úpravu rozpočtu města pro rok 2007.
  3. Částku 3,6 mil. Kč jako částku nutnou k dofinancování projektu Dokončení úsporných opatření spotřeby energie v Základní škole v Týnci nad Sázavou zlepšením tepelně technických vlastností budov – číslo projektu CZ.I.02/3.2.00/07.00642 (akceptační číslo 07001383).
 2. revokace usnesení ze 17.12.2007
  • zastupitelstvo města neschvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 3080/79 a 3080/78 v k. ú. Týnec n. S.
 3. ukládá
  • projednat s osadními výbory podíl připojených nemovitostí na nákladech 270 000,- Kč/na přípojku ve výši 12 000,- Kč/nemovitost a výsledky tohoto šetření předložit na mimořádném zasedání zastupitelstva města dne 10.3.2008
 4. bere na vědomí
  • zprávu starosty o činnosti rady a MěÚ za uplynulé období
  • zprávu starosty o plnění usnesení z minulého zasedání
  • zprávu místostarosty

V Týnci nad Sázavou 25.2.2008


Zapsal: M. Kadrnožka, 06.03.2008 v 20:46

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru